محمد رضا رافعی بجندی

لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
مشاوره منابع انسانی و آسیب شناسی
منابع انسانی و آسیب شناسی
خدمت تیم سازی و آسیب شناسی و خدمت جذب نیرو و توسعه منابع انسانی
رضایت از عملکرد  محمد رضا رافعی بجندی