صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری کریمه

لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
قیمت گذاری سهام و ارزش‌گذاری دانش فنی شرکت های دانش بنیان