وبینار مدیریت کسب و کار در بحران کرونامخصوص استان سمنان

اطلاعات دوره
موضوع دوره وبینار مدیریت کسب و کار در بحران کرونامخصوص استان سمنان
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود به سامانه نیم ساعت قبل ازشروع وبینار ارسال می شود.
مدرس جناب آقای علیرضا پیراگر
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

دوشنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۱۴:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ - ۱۶:۰۰:۰۰