حمایت از فناوران و شرکت‌های مستقر در مراکز رشد

تعداد موضوعات خدمت : ۱
به منظور حمایت از رشد و بلوغ فناوران و شرکت های نانویی مستقر در مراکز رشد، طبق شرایط خاص به این واحدها حمایت های تشویقی بلاعوض تعلق می گیرد.