حمایت از استقرار در مراکز رشد

تعداد موضوعات خدمت : ۵
به منظور حمایت از رشد و بلوغ فناوران و شرکت های نانویی مستقر در مراکز رشد، طبق شرایط خاص به این واحدها حمایت های تشویقی بلاعوض تعلق می گیرد.
اخبار مرتبط
بیشتر