تحقیقات بازار

تعداد موضوعات خدمت : ۲
تحقیقات بازار یکی از اصلی ترین نیازهای شرکت ها پیش از ورود محصول خود به بازار هدف می باشد. تحقیقات بازار، به فرایند جمع آوری و تجزیه و تحلیل هدفمند از اطلاعات در خصوص بازار هدف، رقابت و نیازهای مشتری اطلاق می گردد. ورود به بازار هدف نیازمند شناخت صحیح از آن بازار، تعیین مخاطبان محصول و تحلیل رفتار مصرف‌کننده، شناخت رقبا، تخمین صحیح از میزان کشش و سهم قابل کسب از بازار هدف و سایر پارامترهای تاثیرگذار می‌باشد. بر همین اساس انجام تحقیقات بازار و تهیه گزارشات مربوطه یکی از اقدامات مهم برای شرکت های تولیدکننده محصول می باشد.
مقالات مرتبط
بیشتر