صدور گواهی انطباق (COC) و گواهی محصول (COP) برای کالاهای دانش بنیان

تعداد موضوعات خدمت : ۲
بر اساس تفاهم انجام شده بین معاونت علمی و فناوری با سازمان ملی استاندارد، از این پس شرکتهای دانش بنیان علاوه بر اخذ گواهی های مرسوم سازمان استاندارد، می توانند برای محصولات دانش بنیان خود گواهی انطباق (تطبیق مشخصه¬های عملکردی محصول بر اساس یک استاندارد ملی یا بین‌المللی) یا گواهی محصول (تطبیق مشخصه-های عملکردی اظهار شده با نتایج آزمون) دریافت نمایند. این گواهی ها در مرحله اول در استان تهران و توسط اداره کل استاندارد استان تهران صادر می شود و به زودی در سایر استان ها نیز قابل اجرا خواهد بود. اعتبار گواهی های صادره معادل با اعتبار پروانه استاندارد ملی می باشد. کلیه هزینه های مرتبط با صدور گواهی نامه به غیر از هزینه انجام آزمون، رایگان می باشد.
 • اطلاعات بیشتر

  صدور گواهی انطباق (COC)

  دانش بنیان
  ثبت این خدمت
  در صورت تطبیق مشخصه های عملکردی محصول موردنظر با یک استاندارد ملی، منطقه ای، بین‌المللی، جامعه ای و یا کارخانه ای اظهار شده قابل پذیرش بر اساس توافقنامه معاونت علمی، گواهینامه توسط سازمان ملی استاندارد ایران صادر می شود.
 • اطلاعات بیشتر

  صدور گواهی محصول (COP)

  دانش بنیان
  ثبت این خدمت
  در صورت عدم وجود استاندارد قابل پذیرش برای محصول موردنظر و یا عدم نیاز شرکت به کل شاخص های آزمون مطرح شده در استاندارد آن محصول، شرکت می تواند ویژگی های مدنظر خود را از محصول به صورت خوداظهاری بیان نموده که پس از بررسی و آزمون این ویژگی ها، در صورت تطبیق با اظهارات، گواهینامه صادر می شود.