• تعداد خدمات ارائه شده

    ۵۰,۶۷۰
  • تعداد کل کارگزاران

    ۷۲۰
  • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

    ۸۰