مجید عقلایی

محل استقرار : تهران

لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
مشاوره تحقیقات بازار داخلی
تحقیقات بازار
مشاوره تحقیقات بازار بین‌الملل
تحقیقات بازاربین الملل
مشاوره قیمت گذاری محصول
قیمت گذاری محصول
رضایت از عملکرد  مجید عقلایی