محمد رضا رافعی بجندی

لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
مشاوره منابع انسانی و آسیب شناسی
منابع انسانی و آسیب شناسی
جذب نیرو، تیم سازی و آسیب شناسی منابع انسانی
رضایت از عملکرد  محمد رضا رافعی بجندی