اصغر احمدی

حوزه تخصصی : بازرگانی بین الملل و فرایندهای صادرات

لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
مشاوره بازرگانی بین‌المللی و فرایندهای صادرات
بازرگانی بین المللی و فرایندهای صادرات
مشاوره نقل و انتقال ارزی
نقل و انتقال ارزی
مشاوره بازاریابی بین‌الملل
بازاریابی بین الملل
مشاوره تحقیقات بازار بین‌الملل
تحقیقات بازاربین الملل
رضایت از عملکرد  اصغر احمدی