الزامات قانون مالیات در شرکت های تجاری مخصوص استان خراسان رضوی

اطلاعات دوره
موضوع دوره الزامات قانون مالیات در شرکت های تجاری مخصوص استان خراسان رضوی
نحوه برگزاری مجازی
محل برگزاری لینک ورود 30 دقیقه قبل از جلسه ارسال می گردد
مدرس آقای تدین
طول دوره (ساعت) 2
ظرفیت 70
روزهای برگزاری

پنج شنبه

تاریخ شروع : ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ - ۱۰:۰۰:۰۰

تاریخ خاتمه : ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ - ۱۲:۰۰:۰۰