attach_file دانلود فایل آیین نامه

حمایت از تهیه گزارش نیازسنجی گواهینامه ها و تأییدیه های شرکتهای دانش بنیان

درباره آیین نامه
حمایت 90 درصدی از هزینه تهیه گزارش نیازسنجی تأییدیه ها و گواهینامه های مورد نیاز شرکتها